fbpx

Relacje inwestorskie Kalendarium

Polski
Notowania

04 kwi 2022

Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w 2022 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:
– raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za rok 2021 – w dniu 30 kwietnia 2022 roku,
– skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku – w dniu 30 maja 2022 roku,
– skonsolidowany raport półroczny 2022 roku – w dniu 30 września 2022 roku,
– skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku – w dniu 29 listopada 2022 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _dalej: Rozporządzenie_, Emitent nie będzie przekazywał skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2021 r. i za II kwartał 2022 r.

Ponadto, zgodnie z §62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne jednostkowe informacje finansowe i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.