fbpx

Relacje inwestorskie Prospekt Emisyjny

Polski
Notowania

WAŻNA INFORMACJA PRZED ZAPOZNANIEM SIĘ Z TREŚCIĄ PROSPEKTU

UWAGA! Przed uzyskaniem dostępu do Prospektu lub uczynieniem jakiegokolwiek użytku z Prospektu, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji oraz poniższego zastrzeżenia dotyczącego Prospektu dostępnego na stronie internetowej. Uzyskanie dostępu do treści Prospektu jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania poniższych warunków, wraz ze wszelkimi zmianami, jakie mogą zostać do nich wprowadzone. Prospekt udostępniany jest na stronie internetowej w formie elektronicznej. Przypominamy, że dokumenty, do których dostęp uzyskano przez Internet, mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania. Ze względu na powyższe, ani Spółka ani członkowie jej organów, pracownicy oraz doradcy, ani podmioty z nimi powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy treścią wersji elektronicznej Prospektu, do której uzyskali Państwo dostęp, oraz dokumentem Prospektu w wersji papierowej. Przypominamy, że uzyskują Państwo dostęp do Prospektu pod warunkiem, że są Państwo do jego uzyskania uprawnieni zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa. Uzyskanie dostępu do Prospektu nie upoważnia Państwa do przekazania Prospektu innym osobom. Otrzymują Państwo niniejszy dostęp do Prospektu w wersji elektronicznej na własne ryzyko i są Państwo odpowiedzialni za sprawdzenie, że jest on wolny od wirusów i innych niepożądanych plików.

Prospekt emisyjny SETANTA S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony został w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

  • 1.504.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
  • 20.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
  • 325.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
  • 180.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
  • 92.600 Akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
  • 2.186.600 Akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego zastrzeżenia. Pobranie pliku Prospektu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia w treści określonej poniżej oraz oznacza zaakceptowanie ograniczeń wskazanych w niniejszym zastrzeżeniu, jak również stanowi potwierdzenie, że wchodzą Państwo na tę stronę z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 19 września 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny SETANTA S.A., sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. łącznie 4.308.200 Akcji Spółki SETANTA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: 1.504.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A, 20.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii B, 325.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii C, 180.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii D, 92.600 Akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz 2.186.600 Akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na podstawie art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w akcje Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu, łącznie z aneksami do Prospektu.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie przeznaczone są wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Na podstawie Prospektu nie jest przeprowadzana emisja akcji ani publiczna oferta akcji Spółki ani na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ani żadnego innego kraju. Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM (AM) SIĘ Z POWYŻSZYMI ZASTRZEŻENIAMI ORAZ OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM OSOBĄ, KTÓREJ ZGODNIE Z PRAWEM WOLNO UDOSTĘPNIĆ PROSPEKT.