fbpx

Relacje inwestorskie Kalendarium

Polski
Notowania

Zarząd All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie, dalej: Spółka niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji przez Spółkę raportów okresowych w 2024 roku:

– raporty roczne jednostkowy i skonsolidowany za 2023 rok – w dniu 29 kwietnia 2024 roku,
– skonsolidowany raport za I kwartał 2024 roku – w dniu 29 maja 2024 roku,
– skonsolidowany raport za I półrocze 2024 roku – w dniu 27 września 2024 roku,
– skonsolidowany raport za III kwartał 2024 roku – w dniu 29 listopada 2024 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim dalej: Rozporządzenie, nie będzie przekazywał raportów kwartalnych jednostkowych i skonsolidowanych za IV kwartał 2023 r. i za II kwartał 2024 r.

Ponadto, zgodnie z §62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne jednostkowe informacje finansowe i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.


Zarząd All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w 2022 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:
– raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za rok 2021 – w dniu 30 kwietnia 2022 roku,
– skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku – w dniu 30 maja 2022 roku,
– skonsolidowany raport półroczny 2022 roku – w dniu 30 września 2022 roku,
– skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku – w dniu 29 listopada 2022 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _dalej: Rozporządzenie_, Emitent nie będzie przekazywał skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2021 r. i za II kwartał 2022 r.

Ponadto, zgodnie z §62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne jednostkowe informacje finansowe i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.


Zarząd All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w 2021 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:
– raport roczny za rok 2020 – w dniu 30 kwietnia 2021 roku,
– raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – w dniu 31 maja 2021 roku,
– raport półroczny za rok 2021 – w dniu 30 września 2021 roku,
– raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – w dniu 29 listopada 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. i za II kwartał 2021 r.