Relacje inwestorskie Walne Zgromadzenia Spółki

Polski
Notowania

Informacje o Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach

Spółka All in! Games informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 kwietnia 2022 r. na godzinę 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie przy os. Bohaterów Września 82, 31-621 Kraków.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał znajdują się poniżej.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 19 ust 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:


Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej podjętej uchwały. Nie nastąpiło niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.


Uzupełnienie raportu bieżącego nr 30/2021 z dnia 28 maja 2021 r. – „Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALL IN! GAMES S.A. wraz z projektami uchwał” ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (PLSNTFG00017)

Zarząd All in! Games S.A. z siedzibą w Krakowie dalej „Spółka”, niniejszym w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 30/2021 z dnia 28 maja 2021 r., przekazuje w załączeniu „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej All In! Games S.A.”, które będzie przedmiotem głosowania w sprawie wyrażenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki opinii o tym sprawozdaniu. W związku z powyższym w załączeniu Spółka przekazuje ponownie załączniki do ww. raportu wraz z przedmiotowym sprawozdaniem, przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 4/06/2021 z dnia 8 czerwca 2021r. Pozostała treść przedmiotowego raportu bieżącego pozostaje bez zmian.

Załączniki:


Spółka All in! Games informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 czerwca 2021 r. (środa) na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie przy os. Bohaterów Września 82, 31-621 Kraków.

Ogłoszenie o zwołaniu w/w Zgromadzenia oraz projekty uchwał znajdują się poniżej.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 19 ust 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

ALG_Ogloszenie_ZWZ_.pdf

ALG_Projekty_Uchwal_ZWZ_.pdf

ALG_Ogolna_Liczba_Akcji-ZWZ_.pdf

ALG_Pelnomocnictwo_OP-ZWZ_.pdf

ALG_Pelnomocnictwo_OF-ZWZ_.pdf

ALG_Formularz_Glosowania_na_ZWZ_.pdf


ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) na godz. 8:00. Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu Double Tree by Hilton Kraków, ul. Dąbska 5, 31-572 Kraków.

Ogłoszenie o zwołaniu w/w Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Dokumenty te znajdują się również na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 19 ust 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

All_IN!_GAMES_Ogloszenie_ZWZ_20200803_sent_+.pdf

All_IN!_GAMES_Projekty_uchwal_ZWZ_20200803_sent_+.pdf

ALL_IN!_GAMES_informacja_o_ogolnej_liczbie_glosow_20200803_sent_+.pdf

ALL_IN!_GAMES_formularz_wykonywania_prawa_glosu_OS.FIZ_20200803_sent_+.pdf

ALL_IN!_GAMES_formularz_wykonywania_prawa_glosu_OS.PRAW_20200803_sent_+.pdf

ALL_IN!_GAMES_POA_OS.FIZ_20200730_sent+.pdf

ALL_IN!_GAMES_POA_OS.PR._20200730_sent+.pdf


Zarząd Emitenta zwołuje na dzień 24 stycznia 2020 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbędzie się w Krakowie: w Hotelu Double Tree by Hilton Kraków, ul. Dąbska 5, 31-572 Kraków.

Zarząd Emitenta przedstawia następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Przedstawienie istotnych elementów Planu Połączenia, opinii biegłego z badania Planu Połączenia oraz sprawozdania Zarządu Spółki uzasadniającego połączenie,
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Setanta Spółki Akcyjnej ze spółką All in! Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji akcji serii G i ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na ustawie o rachunkowości.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w NWZ Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami na 16 _szesnaście_ dni przed dniem NWZ, czyli w Dniu Rejestracji.

Wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane.

Uprawnionymi do udziału w NWZ będą akcjonariusze, którzy w Dniu Rejestracji na rachunku papierów wartościowych będą mieli zapisane akcje Spółki i zażądają od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ. Żądanie to może być złożone nie wcześniej niż w pierwszym dniu roboczym po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, czyli 24 grudnia 2019 r. i nie później niż w pierwszym dniu po Dniu Rejestracji, czyli 9 stycznia 2020 r.


Zarząd spółki Setanta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377322, posiadającej numer NIP 1080010299 oraz numer statystyczny REGON 142795831 _zwana dalej również „Spółką”_, działając na podstawie artykułu 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych _zwany dalej również „KSH”_, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _zwane dalej również „Zgromadzenie” lub „NWZ”_ na dzień:

6 listopada 2018 roku _wtorek_, na godzinę 12:00, w Warszawie,
w kancelarii notarialnej prowadzonej przez notariusza Mariusza Soczyńskiego
przy ul. Gintrowskiego 34, 02-697 Warszawa

Szczegółowy porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zgody przez Spółkę występującą jako wspólnik spółki zależnej na umorzenie pożyczek udzielonych Spółce przez spółkę zależną.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na inwestowanie przez Spółkę środków finansowych na rynkach kapitałowych również w instrumenty pochodne.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 21 października 2018 roku.

Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia czyli 9 października 2018 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu czyli 22 października 2018 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór pełnomocnictwa znajdują się w załączniku do niniejszej informacji.

Załączniki

set_ogloszenie_nwz_2020-01-24.pdf (405 kB)

set_projekty_uchwal_nwz_2020-01-24.pdf (652 kB)

set_pelnomocnictwa_nwz_2020-01-24.pdf (331 kB)

set_-_og_oszenie_nwz_dn_06-11-2018.pdf (485 kB)

set_-_pe_nomocnictwa_nwz_dn_06-11-2018.pdf (209 kB)

set_-_projekty_uchwa_nwz_dn_06-11-2018.pdf (332 kB)

Informacje o Walnych Zgromadzeniach

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALL IN! GAMES S.A. wraz z projektami uchwał ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (PLSNTFG00017)

ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka”_ informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 czerwca 2021 r. _środa_ na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie przy os. Bohaterów Września 82, 31-621 Kraków.

Ogłoszenie o zwołaniu w/w Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Dokumenty te znajdują się również na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 19 ust 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Zwołanie ZWZ spółki Setanta S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r.

Zarząd spółki Setanta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377322, posiadającej numer NIP 1080010299 oraz numer statystyczny REGON 142795831 _zwana dalej również „Spółką”_, działając na podstawie artykułu 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych _zwany dalej również „KSH”_, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _zwane dalej również „Zgromadzenie” lub „NWZ”_ na dzień: 28 czerwca 2019 roku _piątek_ na godzinę 10:30, w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Malwowej 30, 30-611 Kraków.


Szczegółowy porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Rady Nadzorczej organem do pełnienia funkcji Komitetu Audytu.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 31/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Setanta Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 12 czerwca 2019 roku.
Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż w pierwszym dniu roboczym po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, czyli 3 czerwca 2019 r. i nie później niż w pierwszym dniu po Dniu Rejestracji, czyli 13 czerwca 2019 r. od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.


Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór pełnomocnictw znajdują się pod poniższym linkiem – http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,416427


Zarząd spółki Setanta Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377322, posiadającej numer NIP 1080010299 oraz numer statystyczny REGON 142795831 (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie artykułu 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (zwany dalej również „KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzenie” lub „ZWZ”) na dzień: 25 maja 2018 roku (piątek), na godzinę 10:00
w siedzibie SETANTA ASI S.A. w Warszawie, al. Jana Pawła II 61 lok. 211.

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Wybór komisji skrutacyjnej.

4. Sporządzenie listy obecności.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego

zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia

1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia

2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej i skrócenia obecnej kadencji.

15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

17.  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 9 maja 2018 roku.

Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po głoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 10 maja 2018 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór pełnomocnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

setana_zwza_2018_-_og_oszenie_o_zwo_aniu_27_04_2018.pdf (586 kB)

uchwa_y_zwz_25_05_2018_set_z_dnia_27_04_2018.pdf (1,246 kB)

wzory_pe_nomocnictw_na_walne_setanta.pdf (331 kB)