fbpx

Relacje inwestorskie Raporty

Polski
Notowania

INFORMACJE DO RAPORTU nr 16/2022


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 52/2021 z dnia 2021-11-19 o treści:


Zarząd All in! Games S.A. z siedzibą w Krakowie dalej „Spółka” informuje, że w opublikowanym przez Spółkę raporcie okresowym za I półrocze 2021 r., w wyniku omyłki, w Sprawozdaniu Zarządu Spółki za I półrocze 2021 r. nie została przedstawiona informacja o stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółki na dzień przekazania raportu półrocznego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego, o której mowa w § 68 ust. 1 pkt 3 w zw. z 66 ust. 8 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

W związku z powyższym, po publikacji niniejszego raportu Spółka przekaże do publicznej wiadomości skorygowany raport półroczny za I półrocze 2021 r.

Spółka deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Raport okresowy za I półrocze 2021r

data przekazania: 2021-09-30

ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA ALL IN! GAMES S.A.

os. Bohaterów Września 82,

31-621 Kraków

email: contact@allingames.com

www: www.allingames.com

NIP: 108-001-02-09

REGON: 142795831

ZAWARTOŚĆ RAPORTU:


Raport roczny R 2020

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 zawierający sprawozdanie finansowe według MSR / MSSF w walucie zł

data przekazania: 2021-04-30

ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

ALL IN! GAMES S.A.

os. Bohaterów Września 82, 31-621 Kraków

email: contact@allingames.com

www: www.allingames.com

NIP: 108-001-02-09

REGON: 142795831

ZAWARTOŚĆ RAPORTU: