fbpx

Relacje inwestorskie Aktualności

Polski
Notowania

16 sty 2024

Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2024 roku.

Zarząd All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie, dalej: Spółka niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji przez Spółkę raportów okresowych w 2024 roku:

– raporty roczne jednostkowy i skonsolidowany za 2023 rok – w dniu 29 kwietnia 2024 roku,
– skonsolidowany raport za I kwartał 2024 roku – w dniu 29 maja 2024 roku,
– skonsolidowany raport za I półrocze 2024 roku – w dniu 27 września 2024 roku,
– skonsolidowany raport za III kwartał 2024 roku – w dniu 29 listopada 2024 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim dalej: Rozporządzenie, nie będzie przekazywał raportów kwartalnych jednostkowych i skonsolidowanych za IV kwartał 2023 r. i za II kwartał 2024 r.

Ponadto, zgodnie z §62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne jednostkowe informacje finansowe i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Linki do Więcej Informacji Więcej informacji
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,551640#hyxq68qa41