fbpx

Relacje inwestorskie Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski
Notowania

03 cze 2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r

Zarząd All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie _”Spółka”_ informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki, przy os. Bohaterów Września 82 w Krakowie _31-621_.
Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu bieżącego.
Ponadto Zarząd informuje o proponowanych zmianach §18 ust. 4 Statutu Spółki:
– obecnie obowiązująca treść:
„4. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.”
– proponowana nowa treść:
„4. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej o przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki.”

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 19 ust 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki: